แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืน เดือน ก.พ - มี.ค 2558
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืน เดือน มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มการนำเสนอสื่อวิชาการ (power point)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและควบคุมนักเรียน เข้าร่วมงาน "ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน"
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ เพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืนประจำเดือน ส.ค-ก.ย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ปี พ.ศ. 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการเวรกลางวันและเวรกลางคืนประจำเดือน กรกฏาคม 2557
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและูแลเขตพื้นที่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ 24-30 มิ.ย 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : ตารางเรียนนักเรียน ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : โครงสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประกาศหยุดเรียนวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมครูโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงาน "รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน : แปดริ้วโมเดล"
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นร.สอบจัดชั้นเรียนและมอบตัว นร.ข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557
[28 ม.ค. 2557] แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืน
[20 ม.ค. 2557] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
[12 ธ.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[04 ธ.ค. 2556] ประกาศ สทศ "เลื่อนสอบ GAT/PAT"
[02 ธ.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันพ่อแห่งชาติ 2556"
[28 พ.ย. 2556] แต่งตั้งครูและลูกจ้างปฏิบัิติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืน ประจำเดือน ธ.ค. - ม.ค. 2557
[26 พ.ย. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานคนดีวิถีพอเพียง นิทรรศ "สู่ Smart Classroom"
[20 พ.ย. 2556] ตารางสอนครู และตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[30 ต.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี รุ่นใหญ่สามัญ
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2556 [ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครอง]
[10 ต.ค. 2556] ปฎิทินปฏิบัติงาน งานวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[09 ต.ค. 2556] แต่งตั้งครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืนประจำเดือน ต.ต-พ.ย. 2556
[09 ต.ค. 2556] เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.พันณี จิตรวิเศษสม , อ.นันทิยา สวนมาลี
[13 ก.ย. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
[09 ก.ย. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงานจัดแสดงผลสำเร็จของ
                       โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
[07 ก.ย. 2556] แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการและควบคุมนักเรียนในการ
                       แข่งขันทักษะทางวิชาการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าแข่งขนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                       ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
[30 ส.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556
[29 ส.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
[21 ส.ค. 2556] อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 62
[19 ส.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Thailand GO GREEN ประจำปี 2556
[13 ส.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
[09 ส.ค. 2556] ตารางนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2556
[08 ส.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันแม่แห่งชาติ ปี 2556”
[06 ส.ค. 2556] แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฎิบัืติหน้าที่ ปีการศึกษา 2556
[05 ส.ค. 2556] ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2556
[31 ก.ค. 2556] กำหนดการเสวนา “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”
[29 ก.ค. 2556] แจ้งการจัดส่งข้อมูลการคัดกรองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
[17 ก.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
[16 ก.ค. 2556] แจ้งการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
[08 ก.ค. 2556] ใบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี
[08 ก.ค. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
[01 ก.ค. 2556] ใบขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                       ณ โรงพยาบาลศิริราชและศึกษาดูงานพระบรมมหาราชวังและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
[28 มิ.ย. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ ปีการศึกษา 2556
[28 มิ.ย. 2556] แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2556
[24 มิ.ย. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
[24 มิ.ย. 2556] แจ้งการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
[21 มิ.ย. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
                       ปีการศึกษา 2556
[21 มิ.ย. 2556] ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ปีการศึกษา 2556
[18 มิ.ย. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2556
[18 มิ.ย. 2556] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมไหว้ครู
                       และพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556
[13 มิ.ย. 2556] แต่งตั้งครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันและเวรกลางคืน เดือน มิ.ย.-ก.ค 2556
[12 มิ.ย. 2556] เชิญประชุมครูที่ปรึกษา เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวันที่ 13 มิ.ย. 2556
[04 มิ.ย. 2556] การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
[03 มิ.ย. 2556] ประกาศหยุดเรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2556
[21 พ.ค. 2556] ตารางเรียนนักเรียน , ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
[20 พ.ค. 2556] แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2556
[20 พ.ค. 2556] แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและดูแลพื้นที่พัฒนา
                       ประจำปีการศึกษา 2556
[14 พ.ค. 2556] คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556
[30 มี.ค. 2556] กำหนดการเวรกลางวันและเวรกลางคืนประจำเดือน เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2556
[28 มี.ค. 2556] ประกาศผลสอบเข้าเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2556
[26 มี.ค. 2556] แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2556
[20 มี.ค. 2556] อัปเดตภาพกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2555
[13 มี.ค. 2556] บันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
[07 มี.ค. 2556] ดาวน์โหลดใบคำร้องการส่งผลการเรียนซ้ำ , แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ติด "0 ร มส มผ"
[26 ก.พ. 2556] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
[15 ก.พ. 2556] ดาวน์โหลดใบสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ม.4) ประจำปีการศึกษา 2556
[13 ก.พ. 2556] การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)
ประจำปีการศึกษา 2556
[04 ก.พ. 2556] กำหนดการเวรกลางวันและเวรกลางคืนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 - มีนาคม 2556
[18 ม.ค. 2556] กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 21-23 ม.ค 2556
ณ ค่ายเสาวลักษณ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
[16 ม.ค. 2556] วันครูแห่งชาติ และคำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ. 2556
[15 ม.ค. 2556] งานวันครูและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2556
[13 ม.ค. 2556] ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
[12 ม.ค. 2556] คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 โดย น.ส ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
[03 ม.ค. 2556] กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
[27 ธ.ค. 2555] รูปกิจกรรม โครงการวันแนะแนวอาชีพ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
[21 ธ.ค. 2555] พิธีมอบประกาศนียบัตร งานคนดีวิถีพอเพียง นิทรรรศ ”พ่อของแผ่นดิน ”
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จ.ระยองระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาความเป็นเลิศสู่การเรียนการสอน
กำหนดจัดงาน คนดีวิถีพอเพียงนิทรรศ ”พ่อของแผ่นดิน”ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555
[07 ธ.ค. 2555] ใบสมัคร การประกวดร้องเพลงและประกวดแดนเซอร์ ในงานคนดีวิถีพอเพียง นิทรรศ
“พ่อของแผ่นดิน” วันที่ 13 ธ.ค. 2555
[03 ธ.ค. 2555] กำหนดการ พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 2555
[03 ธ.ค. 2555] การสอบนักธรรมศึกษา ของนักเรียนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก โดยสำนักวัดสุทธาวาส
โดยใช้สนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
[30 พ.ย. 2555] ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
ระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดระยอง ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ในวันที่ 10-11 ธ.ค. 2555
[30 พ.ย. 2555] กำหนดการเวรกลางวันและเวรกลางคืนประจำเดือน ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556
[30 พ.ย. 2555] งาน Thank you Party และแสดงความยินดีกับ ครูศุภลี บัวงามประเสริฐ
[30 พ.ย. 2555] การนำเสนอและประสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย